0

معنای آیهٔ نفر (۱۲۲ توبه) را بیان کنید. من میان مترجم‌ها اختلاف زیاد دیدم. میخواستم بدانم معنای درست و قابل دفاع از نظر شما چیست.

ارسال کرده در تاریخ