دوره های برگزار شده در شهرستان ها

 دوره آموزشی معرفتی تدبر
توسط استاد امیری
شهرستان بوشهر

 دوره آموزشی معرفتی تدبر
توسط استاد شکوهی
شهرستان رفسنجان

 دوره آموزشی معرفتی تدبر
توسط استاد عباس صبوحی
شهرستان بوشهر

همایش سوره جمعه
توسط استاد عباس صبوحی
شهرستان کرج
آذر ماه ۹۷

keyboard_arrow_up