هیأت مؤسسین و مدیره

اعضای محترم هیأت مؤسسین

استاد علی صبوحی

استاد مهدی صفرزاده

استاد حسین صبوحی

استاد عباس صبوحی

اعضای محترم هیأت مدیره

استاد مهدی صفرزاده

استاد عباس صبوحی

استاد پور فلاح

استاد محمدپور

جناب آقای ضرغامی

keyboard_arrow_up